Cilji Lokalne strategije trajnostnega razvoja ribištva

Na osnovi swot analize in analize problemov in ukrepov so opredeljeni strateški cilji za izboljšanje kakovosti življenja na področju OAS.

Navedeni cilji hkrati predstavljajo prioritete pri izboru prijavljenih projektov. Podrobnejša merila za izbor projektov so opredeljena v ustreznem aktu upoštevajoč prioritetno listo spodaj navedenih ciljev.

Cilj 1: Diverzifikacija in prestrukturiranje ribiške dejavnosti

Ribiška dejavnost ima številne možnosti za povezovanje z drugimi dejavnostmi (ribiški turizem, varovanje morskega okolja pred onesnaževanjem in nesrečami …), kar daje osnovo za diverzifikacijo in/ali prestrukturiranje ribičev.

To omogoča ribičem višji prihodek in obenem ohranja ali celo zmanjšuje ribolovni napor na omejene naravne vire.

Nujni predpogoj za izvajanje nekaterih programov tega cilja je ureditev potrebnih zakonskih podlag za izvajanje dopolnilnih in/ali nadomestnih dejavnosti (kulinarična priprava lastnega ulova/vzreje v ZMR, prisotnost drugih oseb na plovilu …).Cilj 2: Ohranjanje naravnega okolja in prispevek k trajnostnemu ribištvu

Zavarovana območja so pomembna sestavina načrtovanja trajnostnega razvoja ribištva ne le z vidika varstva narave in krajine, ampak tudi z vidika ribištva. Iz biotske pestrosti in sezonske pojavnosti določenih vrst v teh zaščitenih območjih je razumljivo, zakaj so ta področja pomembna tudi za ohranjanje populacij gospodarsko pomembnih vrst rib. Toliko bolj, ker geomorfološke značilnosti Tržaškega zaliva ne nudijo veliko možnosti za doraščanje juvenilnih stadijev ribjih vrst in ostalih organizmov. V dejavnosti zavarovanih območij je potrebno aktivno vključiti ribiče, ribogojce in školjkarje.Cilj 3: Trženje, predelava in kulinarika slovenskega ulova / vzreje

Dejstvo je, da so slovenski ribiški proizvodi iz ulova in vzreje visoke kakovosti. Te proizvode bi bilo smiselno v čim večji meri tržiti v svežem stanju.

Pri tem je vsekakor pomembno poznavanje ribjih vrst in ostalih organizmov, seznanitev s tehnologijami ribolova, značilnostmi svežih rib ter načini kulinarične priprave.

Ribičem je treba omogočiti, da kot dopolnilno dejavnost opravljajo predelavo in pripravo lastnega ulova. S tem se na eni strani zmanjša ribolovni napor in ribičem omogoči višji zaslužek, na drugi strani pa se ustvari kakovostna ponudba za potrošnike in turiste.

Za prepoznavnost kakovosti lastnega ulova in vzreje, predelave in kulinarike je smiselno zasnovati in uveljaviti prepoznavno blagovno znamko oziroma blago z dokazilom o poreklu iz svežega slovenskega ulova in vzreje.

 

Cilj 4: Izobraževanje v ribištvu in o ribištvu ter promocija slovenskega ribištva

Širjenje znanja o ribištvu, izobraževanje ribičev in ostalih zaposlenih v ribiškem sektorju je ena od izjemno pomembnih nalog OAS. Le tako se lahko ribi

i ustrezno usposabljajo v svoji dejavnosti in izven nje ter obenem nadgradijo svoje znanje za opravljanje osnovne ribiške dejavnosti kot tudi dopolnilnih ribiških dejavnosti.

Če želimo, da poklic ribiča ne izumre, je (seveda poleg ekonomske uspešnosti) potrebno izobraževanje za ta poklic ter njegova popularizacija med mladimi.

Slovenija je tudi pomorska država in zavedanje Slovencev o njeni pomorski usmeritvi je vedno večje. Slovenska obala je sicer bolj poznana kot po

itniška destinacija in manj po svoji ribiški tradiciji. Zato je potrebno na vseh ravneh okrepiti promocijo ribištva in ribiške identitete.

 

 Cilj 5: Povezovanje ribičev

Povezovanje ribičev je na eni strani pomembno za dosego reprezentativnosti pri nastopanju nasproti lokalnim in nacionalnim institucijam ter institucijam EU za urejanje razmer v sektorju ter na drugi strani za skupen nastop pri poslovanju, ne nazadnje pa tudi za medsebojno druženje in za možno kulinarično in turistično ponudbo lastnih ribiških proizvodov ter promocijo ribištva. S tem bi končno dosegli prepoznavnost sektorja in mu vrnili ugled in pomen, ki mu pripadata.

Smiselno se je povezovati tudi z ribiči iz drugih držav, saj pride do izmenjave mnenj, rešitev in idej za delo in projekte. Za vse to ribiči potrebujejo svoj prostor.

 

Cilj 6: Ohranjanje in obujanje kulturne dediščine s področja ribištva

Zavest o več kot 1000-letni tradiciji slovenskega ribištva je praktično zamrla tako na sami Obali kot tudi v celotni Sloveniji. Ribiški pridih obalnih mest je skoraj izginil.

Ohranjanje znanja, veščin in tradicije ribištva gojijo le še ribiči sami ter redki navdušeni posamezniki. To bogato dediščino, znanje in kulturo je potrebno obuditi ter ohraniti tako za sedanje kot za bodoče rodove.

 

Cilj 7: Aktivna vključitev žensk v dopolnilne dejavnosti ribištva

Ženske so na področju poznavanja ribje kulinarike in ribiških običajev vsekakor neizčrpen vir znanja in izkušenj.

To bogato znanje je potrebno izkoristiti ter ga popularizirati in prenesti na mlajše generacije.

         
Naložbo delno financirata
Evropski sklad za ribištvo


OAS Ribič on Google Maps

DECEMBER 2012
01 December 2012

PRVO SREČANJE OAS RIBIČ

JUNIJ 2013 - IZOBRAŽEVANJE O KLAPAVICAH
01 Junij 2013

GASTRO PROJECT d.o.o.: Izobraž...

JULIJ 2013 - DAN ODPRTIH VRAT
01 Julij 2013

FONDA.SI d.o.o.: Dan odprtih v...

OKTOBER 2013 - Obisk Poljskih OAS
01 Oktober 2013

OBISK POLJSKIH OAS Dne 2.10.20...

DECEMBER 2013 - PREDSTAVITEV ZAKLJUČENIH PROJEKTOV OAS »RIBIČ«
01 December 2013

PREDSTAVITEV ZAKLJUČENIH PROJE...

»KAJ PA JE BILO Z EVROPSKIM DENARJEM NAREJENO ZATE, ZA TVOJ KRAJ?«
06 Avgust 2014

»KAJ PA JE BILO Z EVROPSKIM DE...

OAS "Ribič"

 

Smaregljeva ul. 10, 6310 Isola - IzolaSlovenija
info@oasribic.si

ODGOVORNA OSEBA:

Tina Cerkvenik 
Poslovne storitve Tina Cerkvenik s.p.
+386 40 541 405 

Pišite nam...

Soglašaš z uporabo Piškotkov?
Provided by OpenGlobal E-commerce