Obalna Akcijska Skupina Ribič

 

Že v začetni fazi ustanavljanja OAS, ki jo je koordinirala svetovalka KGZ – NG, specialistka za ribištvo, ga. Snežana Levstik, so aktivno sodelovale vse tri obalne občine, predvsem prek svojih predstavnikov: g. Jožefa Černeliča (občina Izola), g. Marka Goriška (Mestna občina Koper) ter ga. Karmen Vidak-Forte (občina Piran)

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju MKO) je v okviru svojih aktivnosti, vezanih na predstavitev 4. prednostne osi ukrepov iz Operativnega programa razvoja ribištva 2007-2013, 27. 3. 2010 na delavnici v Izoli predstavilo predvidene ukrepe širši javnosti obalnega območja. 

Nosilka za 4. prednostno os ukrepov na MKO je mag. Bety Breznik. Vse, ki so na tej predstavitvi izrazili interes za sodelovanje, je DS ribičev pozvala, da se pridružijo nastajajoči OAS »RIBIČ«, ter da pisno izrazijo svoj vsebinski interes za sodelovanje. Obenem so pozvali tiste, ki bi jih zanimala priprava Lokalne Strategije Trajnostnega Razvoja Ribištva - LSTRR, da prav tako izrazijo interes za to delo. DS je tudi pozvala vse ribiče, da predstavijo svoje ideje za možne projekte, ter da se aktivno vključijo v OAS »RIBIČ«. 

Odziv je bil odličen, saj so se pozivu odzvali ključni akterji tako iz primarnega sektorja ribištva kot tudi iz javnih in ostalih dejavnosti na Obali, ki so kakor koli povezane z ribištvom. 

Interes za pripravo LSTRR so izkazali trije polno kvalificirani posamezniki, s katerimi je DS ribičev 9. 7. 2010 opravila razgovor in za pripravo LSTRR izbrala podjetji HALIAETUM svetovanje mag. Aleš Bolje s.p. terPOSLOVNO SVETOVANJE SAPIENTIS, Stanka Turk, s.p.

 

Člani OAS Ribič

DS ribičev je na podlagi prispelih pobud in idej za projekte pripravila Izhodišča za pripravo LSTRR in jih kot osnovo za delo predala izbranima gospodu Boljetu in gospeTurkovi.

Mestna občina Koper ter občini Izola in Piran so jeseni 2010 podpisale Sporazum za skupno financiranje priprave LSTRR. Občina Izola je za potrebe nastajanja in delovanja OAS »RIBIČ« ter pripravo LSTRR omogočila uporabo pisarne v Smareglijevi ulici 10 v Izoli.

Avtorja strategije sta opravila številne razgovore z zainteresiranimi ribiči, gospodarskimi subjekti in vsemi ostalimi akterji na obravnavanem območju, ki so izrazili interes za sodelovanje v OAS »RIBIČ«. Skupaj z DS ribičev, s svetovalko KGZ – NG, specialistko za ribištvo, in predstavniki obalnih občin (Karmen Vidak-Forte OP, Jožef Černelič OI, Marko Gorišek MOK) so potekali številni delovni sestanki, kjer so se izoblikovala določena stališča in predlogi, ki so bili vodilo pri nastajanju strategije OAS.

DS ribičev je od avtorjev prejela osnutek LSTRR januarja 2011. DS ribičev je ob pomoči Snežane Levstik, svetovalke KGZ – NG, specialistke za ribištvo, dopolnila in dodelala ribiške vsebine LSTRR in poleti 2011 izvedla aktivnosti za pripravo primerne organizacijske oblike OAS »RIBIČ«, t.j. konzorcija. Septembra 2011 sta bila vsem zainteresiranim za vključitev v OAS »RIBIČ« posredovana osnutka LSTRR in konzorcijske pogodbe OAS »RIBIČ«. Ob upoštevanju vseh smiselnih prispelih pripomb sta bili decembra 2011 pripravljeni končni verziji LSTRR in konzorcijske pogodbe OAS »RIBIČ«. Vsi, ki so izrazili interes za vključitev v Konzorcij OAS »RIBIČ«, so bili povabljeni na ustanovno skupščino. Tako je bil 9. 1. 2012 ustanovljen Konzorcij Obalne akcijske skupine »RIBIČ«.

OAS »RIBIČ« ima 46 partnerjev: 26 iz zasebnega ribiškega sektorja, 15 iz zasebnega neribiškega sektorja ter 5 iz javnega sektorja. 

Sedež OAS »Ribič« je na naslovu: Smareglijeva ulica 10, 6310 Izola.

OAS »RIBIČ« je ustanovljena za območje obalnih lokalnih skupnosti Koper, Izola in Piran z namenom vzpostavitve učinkovitega javno-zasebnega partnerstva za pripravo in izvajanje lokalne razvojne strategije OAS za črpanje sredstev ESR iz 4. osi Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007 - 2013.

OAS »RIBIČ« ni pravna oseba. Je družba (societas) po obligacijskem pravu, ki jo napram tretjim osebam zastopa upravljavec.

Najvišjiorgan OAS »RIBIČ« je skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani partnerji OAS »RIBIČ«. Članstvo v OAS »RIBIČ« je odprto in prostovoljno. 

Na ustanovni skupščini so bili soglasno izbrani člani Razvojnega sveta, ki je organ odločanja OAS. Razvojni svet sestoji iz 5 članov: 3 iz ribiškega sektorja (g. Loredano Glavič, g. Mitja Petrič in g. Sandi Radolovič), 1 iz zasebnega neribiškega sektorja (g. Alen Pušpan) ter 1 iz javnega sektorja (g. Jožef Černelič).

Člani Nadzornega odbora OAS »RIBIČ« (vsak član predstavlja svoj sektor) so mag. Marko Starman, g. Jadran Furlanič in dr. Irena Fonda. Člani Razvojnega sveta in Nadzornega odbora so bil predlagani s strani svojih sektorjev, izvoljeni pa s strani vseh članov skupščine.

Na ustanovni skupščini so bili sprejeti program dela in finančni načrt OAS »RIBIČ« ter LSTRR.

Razvojni svet Konzorcija OAS »RIBIČ« je na svoji prvi seji 13. 1. 2012 izbral predsednika RS (g. Loredano Glavič) in njegovega namestnika (g. Jože Černelič) ter pripravil Javni poziv za oddajo ponudbe za upravljavca OAS »RIBIČ«.

Javni poziv je bil objavljen na spletnih straneh vseh treh obalnih občin. Na svoji drugi seji 25. 1. 2012 je Razvojni Svet OAS »RIBIČ« po vnaprej določenih pravilih izbral najboljšega med prijavljenimi kandidati za upravljavca.

Tako je bilo za upravljavca OAS »RIBIČ« izbrano podjetje Poslovno svetovanje, Tina Cerkvenik s.p. iz Izole.

OAS »RIBIČ« se je 31. 1. 2012 s svojo LRS prijavila na razpis MKO, ki je po pregledu in dopolnitvah vloge 2. 3. 2012 OAS »RIBIČ« potrdilo kot delujočo obalno akcijsko skupino. (Odločba št. 430-41/2012/8).

OAS »RIBIČ« je 12. 4. 2012 objavila Razpis za zbiranje projektov izvajanja LRS v letu 2012-2013 na spletnih straneh občine Izola, Mestne občine Koper in občine Piran ter v Primorskih novicah.

 

         
Naložbo delno financirata
Evropski sklad za ribištvo


OAS Ribič on Google Maps

DECEMBER 2012
01 December 2012

PRVO SREČANJE OAS RIBIČ

JUNIJ 2013 - IZOBRAŽEVANJE O KLAPAVICAH
01 Junij 2013

GASTRO PROJECT d.o.o.: Izobraž...

JULIJ 2013 - DAN ODPRTIH VRAT
01 Julij 2013

FONDA.SI d.o.o.: Dan odprtih v...

OKTOBER 2013 - Obisk Poljskih OAS
01 Oktober 2013

OBISK POLJSKIH OAS Dne 2.10.20...

DECEMBER 2013 - PREDSTAVITEV ZAKLJUČENIH PROJEKTOV OAS »RIBIČ«
01 December 2013

PREDSTAVITEV ZAKLJUČENIH PROJE...

»KAJ PA JE BILO Z EVROPSKIM DENARJEM NAREJENO ZATE, ZA TVOJ KRAJ?«
06 Avgust 2014

»KAJ PA JE BILO Z EVROPSKIM DE...

OAS "Ribič"

 

Smaregljeva ul. 10, 6310 Isola - IzolaSlovenija
info@oasribic.si

ODGOVORNA OSEBA:

Tina Cerkvenik 
Poslovne storitve Tina Cerkvenik s.p.
+386 40 541 405 

Pišite nam...

Soglašaš z uporabo Piškotkov?
Provided by OpenGlobal E-commerce